Åpenhetsloven​

juni 2021 vedtok Stortinget åpenhetsloven, lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven gjelder fra 1. juni 2022.

Loven pålegger blant annet virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

BOV er i gang med arbeidet for å påse at retningslinjer og interne systemer overholder kravene i åpenhetsloven.

Vi vil iht. loven og innen fristen offentliggjøre en redegjørelse for vårt arbeid.

Årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

BOV er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft i 2022, og vi vil fra 2023 søke å offentliggjøre våre aktsomhetsvurderinger fra foregående år innen 30 Juni.

Lovens formål er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter, samt anstendige.

Formålet med en offentlig redegjørelse er å sikre allmenheten tilgang til informasjon o hvordan virksomheten håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser virksomheten kan ha. Ved arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold legger vi til grunn FN`s internasjonale menneskerettigheter, samt ILOs kjernekonvensjoner som deles i de fem kategoriene:

Organisasjonsfrihet, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering og retten til et trygt og sunt arbeidsliv.

Nøkkelinformasjon om bedriften

Juridisk navn: Bygg og Ventilasjon as Organisasjonsnummer:933384527 Omsetning i 2022: kr 76 941 888,- Antall ansatte:69

Bransje: Blikkenslagerarbeider på tak -43911 Produksjon og metallkonstruksjoner og deler- 25110

Driftsområde:

Vårt driftsområdet er hovedsakelig byggebransjen i Bergensområdet hvor vi leverer og monterer tak og fasadeprodukter, hovedsakelig i metall.
Vi produserer deler og utstyr til oppdrettsnæring, industri og byggebransje.
Vi leverer og monterer ventilasjonsanlegg.

Tak og fasade:
Vår kundegruppe er Totalentreprenører, offentlige byggherrer og private eiendomsbesittere og bedrifter.
For dette området så bearbeider vi materialer i vårt verksted for montering hos kunde.

Produksjon:
Vår kundegruppe er oppdrettsselskaper, industriselskaper, offshore og subsea, samt entreprenører, byggherrer og anleggsbransjen.
Vi kan levere over hele Norge.

Ventilasjon:
Vår kundegruppe er Totalentreprenører, offentlige byggherrer og private eiendomsbesittere og bedrifter.
Vi installerer i nybygg, rehabilitering og utfører service og vedlikehold på eksisterende anlegg.

Virksomhetens organisering og struktur

Vi har lokaler på Toppe myr 2a i Åsane litt nord for Bergen på ca 2500m2 som inneholder produksjonslokaler og kontorlokaler for ca 18 personer tilknyttet prosjektledelse, salg og administrasjon og ca 15 i produksjon. Resterende arbeidstokk er i hovedsak ute i prosjekter på byggeplass og hos kunde.

Organisasjonens øverste styrende organ er styret som består av 4 personer. Daglig leder rapporterer til styret. Driftsorganisasjonen er organisert som er prosjektorganisasjon med Prosjektledere som rapporterer til Daglig leder og nestleder. Alle ansatte rapporterer i det daglige til sin nærmeste leder.

Personalansvaret ligger hos daglig leder som også delegerer til nestleder. Marked, salgsledere og kalkulatører rapporterer til Daglig leder og nestleder. Regnskap og lønn utføres av egne ansatte.

Kontaktperson for rapporten:

Erling Solhaug Daglig leder.

Erling.solhaug@bov.no

Interne retningslinjer og rutiner for arbeid med Åpenhetsloven

Virksomheten vil fremover jobbe med å utvikle eksisterende retningslinjer, forbedre rutiner og prosedyrer og kommunisere disse ut til ansatte, leverandører og ander forretningsforbindelser.

Vi følger våre etiske retningslinjer og retningslinjer for bærekraft og miljø.
Våre retningslinjer er i tråd vår med sertifisering etter ISO 9001 -2015 og 14001 2015.

Bedriftens målsetning for ansvarlig næringsliv

BOV vil være med å bidra til et ansvarlig næringsliv i alle ledd, dette innebærer arbeidsforhold på arbeidsplassen både i egne lokaler og ute hos kunder, det gjelder våre leverandører og andre samarbeidspartnere som kan påvirkes av vår drift.

Vi ønsker å ta hensyn til ,og til å forbygge slik at vi tar vår del av ansvaret for å sikre en bærekraftig forretningspraksis som tar hensyn til mennesker, miljø og samfunn.

BOV sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for rapporteringsåret 2023

Miljø og samfunnsansvar:

Våre aktsomhetsvurderinger for å bidra til et godt miljø og ta samfunnsansvar har funnet at da BOV er en bedrift som benytter servicebiler i sin virksomhet og har ca 26 biler som i hovedsak har fossildrift og har satt som mål å erstatte alle fossildrevne biler med el biler innen utgangen av 2025. BOV har i 2023 investert og skiftet ut 7 stk biler til el drift og innehar i dag totalt 9 elbiler av .

Bedriften har i 2023 ISO 14001 -2015 sertifisering og vil følge krav i denne for å bidra til god miljøstyring av vår aktivitet.

Vi søker å bruke lokale leverandører for å minske behovet for transport, og har avtaler med anerkjente leverandører innen miljø og gjenvinning.
Alle ansatte har gjennomgått kurs i sortering og gjenvinning av våre materialer.

2

Mennesker og samfunn.

Vi jobber med vår leverandørkjede for å sikre oss at de har samme krav til behandling av mennesker, sikre gode arbeidsforhold og utvikling for sine ansatte.

Vår leverandørkjede er i hovedsak norske bedrifter som vi anser som at det er mindre risiko å handle med.

BOV er aktiv i organisasjoner og er en stor opplæringsbedrift innenfor både ventilasjon og blikkenslagerfaget og Platefaget og støtter opp omkring fagopplæring og kompetanseheving blant ansatte.

Vesentlig risiko for negative konsekvenser.

I rapporteringsåret så har vi ikke avdekket forhold eller risikoområder hvor virksomheten har stor innvirkning på mennesker, samfunn eller miljø.

En potensiell risikosom en ikke kan utelukke i vår virksomhet eller vår leverandørkjed, eller hos våre forretningspartnere er at en kan få helseplager over tid av fysisk arbeid både inne,ute i all slags vær.

Denne potensielle risikoen jobbes det med kontinuerlig for å redusere, blant annet med å oppfordre til innspill og melde fra om forbedringstiltak.

Vi har ikke avdekket noen form for menneskerettighetsbrudd eller anstendige arbeidsforhold.

Våre risikoforhold blir vurdert i prosjekter ved bruk av blant annet SHA arbeidet for å redusere risiko for skader på mennesker og miljø.

Tiltak for å hindre og/eller reparere skaden etter negative konsekvenser:

Tiltak i tiden fremover vil være å aktivt følge krav i standarden som vi er sertifisert i for å kvalitetsikre at vi og våre leverandører og samarbeidspartnere jobber forbedringsarbeid.

Forebyggende tiltak og videre arbeid med Åpenhetsloven.

Vi vil i det kommende året arbeide med å systematisere aktsomhetsvurderinger og risikoområder som vi vil avdekke.

Erling Solhaug

Daglig leder
06.12.2023